• Jain Hospital

  108-B Gandhi Gram Vinobha Nagar
  Near Malik Guest House
  Ramadevi Kanpur,
 • Phone: +0512-6554370
  Mobile No: 9838533670
  Regd.No: 039790